אוכלוסיית ישראל לפי גיל. אוכלוסיית ישראל

הגורם המשמעותי ביותר הוא דת ותרבות ענפי "הצווארון הכחול" מגוונים יותר גם בכוח האדם הלא אקדמאי שלהם: שכירים ללא השכלה אקדמית מקבוצות מיעוט חווים פערי שכר נמוכים יותר בענפי הצווארון הכחול, עם השכר הנמוך במשק, לעומת פערי השכר הגדולים שהם חווים בענפי הצווארון הלבן
הוצאה זו כוללת את ההוצאה הציבורית, שממומנת ממקורות ציבוריים כמו תקציב המדינה ומסים ייעודיים לבריאות, ואת ההוצאה הפרטית של משקי הבית על רכישת שירותי בריאות וביטוחי בריאות אחוז הגברים הערבים עם תואר אקדמי גבוה בהרבה מאחוז הנשים הערביות בכל מידות הדתיות

אוכלוסיית ישראל

סיווג לפי מוצא אתני בסוף שנת 2010 מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל 7,695,000 בני אדם.

16
פרופיל ההוצאה לבריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD
דבר שתורם למחירי דירות גבוהים יחסית למקובל במערב ביחס לשכר ממוצע
פרופיל ההוצאה לבריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD
לפי תרחיש זה יהיו במדינת ישראל 9
אוכלוסיית ישראל לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
בקרב נשים הפערים מצטמצמים: 59
מקור: "על המשמר", 23 בספטמבר 1990 בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור הגידול השנתי של אוכלוסיית המוסלמים בישראל
בקרב האוכלוסייה היהודית, קיימים הבדלים בהרכב הגילים בין האוכלוסייה הדתית לבין האוכלוסייה החילונית שיעור הזכאים לתעודת בגרות בבתי ספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי דומה: 76

הגידול באוכלוסיית ישראל

קצב גידול זה לא ירד ואף עלה במקצת מאז שנת 2003 אז עמד על 1.

19
אוכלוסיית ישראל לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
פרופיל ההוצאה הפרטית שטוח יותר ובגילים המבוגרים הוא אף יורד
פרופיל ההוצאה לבריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD
הנתונים הדמוגרפיים הרשמיים לגבי אוכלוסיית ישראל מתייחסים לתושבי הקבע בישראל לפי ההגדרות והכללים הנזכרים לעיל
אוכלוסיית ישראל לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
האם תמשיך אוכלוסייתה לגדול במהירות? לא נכללים תקבולים חד-פעמיים, כגון ירושה או פיצויים