קידוש שבועות ביום חול. ליל חג השבועות

ויסתכל על הנרות שהדליקה האשה ע"פ הסוד טעם הלימוד מובא בזוהר הקדוש שהוא כדי לעטר את השכינה ה"כלה" בלימוד התורה, בכ"ד קישוטין לקראת יום המחרת יום מתן תורה עיין לכל הנ"ל כף החיים ס"ק ו
כָּל מְקַדֵּשׁ שְׁבִיעִי כָּרָאוּי לוֹ ודין זה " ומדרש הוא"

ליל חג השבועות

ויש לדחות קצת דהתם לענין רעם וברקים נתקן הברכה רק על מנהגו של עולם, אבל הכא הלא בעינן שיהנה לאורה, ועל כן אינו מברך אחר שנגמר ההנאה.

18
קידוש השם
ב קידוש - "אשר בחר בנו וכו' מקדש ישראל והזמנים"
הלכות חג השבועות
כה"ח סי' רל"ז ס"ק ח'
קידוש לחג השבועות
ובנחלת אליהו הרחיב בביאור הדברים, ותלה את מחלוקת רב יהודה ונהרדעי בגמרא בחקירה הנ"ל
וכן לא יסדרו את השלחן ולא יכינו כלום לסעודת הלילה קודם צאת השבת וכן נחלקו האם מותר להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא יעברו על דת
יתר על כן מצאנו בשו"ת שבות יעקב האם מותר לבעל תשובה שיודע שעבר על עבירות שחייב בהן מיתת בית דין, להרוג עצמו במו ידיו, בכדי לכפר על מעשיו הרעים אמנם הרמ"א כתב שמקדשים במוצאי יו"כ אך לא במוצאי ת"ב דאין שרויים בשמחה אבל המ"ב כתב שהאחרונים כתבו שמקדשים גם במוצאי ת"ב אלא שצריך לטעום קודם וללבוש מנעלים

קידוש במקום סעודה

.

1
ליל חג השבועות
כִּי בָנוּ בָחַרְתָּ וְאוֹתָנוּ קִדַּשְׁתָּ מִכָּל הָעַמִּים, וְשַׁבָּת וּמוֹעֲדֵי קָדְשֶךָ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן, בְּשִׂמְחָה וּבְשָׂשׂוֹן הִנְחַלְתָּנוּ
ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל
אם זהו דין מחיובי הקידוש ולא דין בסעודה, אין צורך באכילת פת כמו בסעודה שבה יש חיוב אכילת פת כדכתיב "לחם משנה", אלא די באכילת דברים שיש בהם קביעות אכילה וסעודה, ולצורך כך אכילת מיני מזונות מספקת ומועילה
ה”קידוש”: עקיבא גרומן, מקהלת מלכות והחבריא נפגשים שוב • צפו
ההבדלים בדין "קידוש במקום סעודה" בין ליל שבת לשבת ביום