חוק מבקר המדינה. חוק מבקר המדינה (חוק)

הרחיב בעניין מטרת הוועדה: "עיקר תפקידה של הוועדה המייעצת הוא, איפוא, לבדוק את המינוי המוצע מבחינת טוהר המידות במובנו הרחב של מושג זה, הן מבחינת האדם המוצע לתפקיד, הן מבחינת הגורם הממנה, והן מכל היבט אפשרי אחר שעשויה להיות לו נגיעה לשאלת טוהר המידות הכרוך במינוי על פי הצעת החוק יוארך זמן הגשת דו"חות מבקר מעבר למועד סיום תקופת כהונתו — ובלבד שהמבקר הגיש טיוטה לדו"חות אלו עד שלושה חודשים שלפני סיום כהונתו
במקרה שהביקורת העלתה ליקויים שלא הוסברו או פגיעות בחוק, בעקרונות החסכון והיעילות או בטוהר המידות, ימסור המבקר לגוף המבוקר את ממצאי הביקורת ואת דרישותיו לתיקון הליקויים, ואם ראה צורך בכך יביא את העניין לידיעת השר הנוגע בדבר ולידיעת ראש הממשלה על המבקר עצמו להגיש לראש הממשלה וליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, עד ל-15 בפברואר מדי שנה, דו"ח על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה

תמצית פסקי דין לקראת המבחן

עוד בראשית דרכה הכירה מדינת ישראל בחשיבות ביקורת המדינה.

משרד מבקר המדינה (גורם ממשל)
העלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה קודם המצאת הדין וחשבון על פי — בשל זיקתם לבעיה עקרונית, או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת — ימציא המבקר לועדה דין וחשבון נפרד אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם; ואם עשה כן — רשאית הועדה, מיזמתה היא או על פי הצעת המבקר, להחליט על מינוי ועדת חקירה; החליטה הועדה כאמור, ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור בענין; על ועדת החקירה יחולו הוראות , בשינויים המחוייבים; העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבלה ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף קטן א , יומצא על ידי המבקר לעיונו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והוא יהיה רשאי, בהסכמת יושב ראש הוועדה, להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה
יחידת לימוד
הדיון — כאילו ניתן צו-על-תנאי
תמצית פסקי דין לקראת המבחן
עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות
עלינו לדאוג לשמור על מעמד מוסד הביקורת ויש לאפשר למבקר להשלים דו"חות אחרונים בדיוק כפי שנוהגים השופטים" בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה, רשאי המבקר, לאחר שהממשלה הביאה לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו, להחליט כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו; דין וחשבון, חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם קיבל המבקר החלטה לפי סעיף זה, יומצאו ליושב ראש הוועדה ויובאו לידיעת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד יוצא, שמבקר המדינה אמנם הוא הקובע, אבל קביעתו צריכה להתקבל על הדעת : אם לא על דעת הכל, לפחות על זו של חלק גדול מן הציבור : ואם לא כדעה אפשרית יחידה, לפחות כאחרת הסבירה מאוד

תמצית פסקי דין לקראת המבחן

היחידה בודקת את התלונה ומטפלת בה.

6
חוק מבקר המדינה (חוק)
סעיף 4: מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר ""
הגשת תלונה על גופי מדינה אל נציבות תלונות הציבור (מבקר המדינה)
נציבות תלונות הציבור היא היחידה לבירור תלונות במשרד מבקר המדינה והיא בודקת, בוחנת ומטפלת בכל תלונות הציבור על גופים מבוקרים וגופים נוספים כאמור בהמשך
תמצית פסקי דין לקראת המבחן
כבר ב- 1949 חוקק חוק מבקר המדינה, לפיו הוקם ביקורת המדינה בישראל, שהיה אחד המוסדות הראשונים שהוקמו