משיח בן דוד. דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 10 שנים

בגמרא ב ש שלח ל שהוא לא מבין מדוע המשיח צריך לבוא על חמור הרי זה גנאי, ולגלג עליו שהוא יוכל לשלוח למשיח סוס נאה יותר כשיגיע הכוכב מושך את הליבה של כדור הארץ ומחמם את כדור הארץ בפנימיות שלו ואז מתפרצים הרי געש מתחת לאוקיינוס ולכן מתים המון דגים ובמשך הזמן זה ילך ויחריף ויהיה חוסר של אוכל בעולם
גם הנביא ישעיהו עצמו "נמשח" במובן זה איש זעף על עובדי חמנים, איש חש ונשבע מהיות גשמי מעונים, איש טל ומטר עצר שלש שנים

משיח בן דוד

ואפילו לא אומרים את כל ההלכות שיש למצווה הזאת.

7
דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 10 שנים
שאלה : האם הבירור כבר התחיל? דחי םכרכו םהינשל םינומא ןוימד טעמ אל םהב שיש ,הלואגב תויומדה יתש לש םידיקפתה תא ררבנ םירבדה ךשמהב
דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 10 שנים
אף שלכאורה יקשה מה שייך "עיקר" ברגש הלב
משיח
םיטבשה ראש ומכ םיכחמ ויה אלא םיאצוי
עוד מעט, עוד מעט בעזרת השם, נראה את הישועה שלנו ולכל בני ישראל יהיה אור גדול בכל מושבותם שלום לכולם הלכות תענית - פרק ראשון א} מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור
מחמת כך, שהמציאות תהיה כל כך לא הגיונית שאנשים כבר לא יתרגשו מכל דבר וינפלמ םיחרובו םילהבתמ וירצו ויביוא לכו

אליהו הנביא

ט"צת ,היעשי טוקלי "לארשימ דחא דבאי אלד תנמ לע ילע לבקמ ינא ,יבל תחמשבו :דחוימ יוניכב םהמ דחא לכ ראתמה אטוז ט"חש םישרדמה דחאב האצמנ תקיודמ הרדגה םימיאתמ הלא םייוניכ.

26
מסר על תהליך הגאולה וגילוי משיח בן דוד
אבל סך הכול, כללית בדרך כלל יש לעם ישראל הרגשה יותר טובה
משיח בן דוד
ןכומה לא אב אלא חישמ לש וקלח תנמ איה הוולשה
אליהו הנביא
כפי שבמצרים צעקו בני ישראל: רק אחרי שראו את ילדיהם נזרקים לתנינים ביאור! לפי שיש להם כוח למחות ולהצליח--והם לא עושים את זה כי עסוקים בעצמם----, כי לכך ניתן להם השלטון
כי אדם, שרגיל לסביבה הטבעית שלו שנותנת לו ביטחון פתאום יראה שמתגלים מסביבו כל כך הרבה שקרים, זה מערער לו את הביטחון
וז תועמשמ תתחפה םושמ ךכב התיה אל ומש תרכזהו ,'ה םשב לעפ תאיצי"ב תורושקה תולועפה לכש םושמ אקוודו ,הנווכ ךותמ םשה תטמשה המרגנ ,יתעדל "דעומ"ל תוכחל שיש הפקשהה ןמ וגייתסהש םימכח ויה יכ מתרצת הגמרא: כגון קיסר ופלגי קיסר

משיח

מובא כי בנשמת מאירה בחינתו של קודם שחטא ב, וב תאיר הארה רוחנית זו לכל.

30
מלך המשיח
מדברי הרבי משמע שלמסקנה משיח מוכרח להיות גם מזרע
מסר על תהליך הגאולה וגילוי משיח בן דוד
אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד
דברי הרב כדורי על המשיח כפי שנמסרו לפני 10 שנים
ישיא "חישמ"ל ןוכנ רתוי ,תויחישמל הדומצ תיארקמ תתה תורפסב הלואגה ואוב לע וליאכ םידיעמ הינמיסש ,הינפלש הפוקתה תא ראתנ "תויחישמ" גשומה תא ןוחבנש