מצה שמורה. מצות שמורות

א אפשר דסבור דנדחה, משום דרבא לא חזר בו ואמר "הפיכו לשם מצה" ב אפשר דמודה לדברי ר' הונא, וסבור דכל דין שימור אינו מעכב בד"א, אי משום שזהו דין מדרבנן כפי שהעלה ביביע אומר או"ח א:כ"ד ואי משום שכך נאמרה הלכה מדאורייתא אמנם פסק הרמב"ם אף את דברי הגמרא שאינו יוצא בחלות תודה ורקיקי נזיר כשעשאם לעצמו, ואם עשאן למכור בשוק, יוצא ידי חובה חלקם עבים משמעותית ממצות, וחלקם דקים משמעותית ממצות
ומה כל הסיפור הזה, שמותר למכור חמץ אבל אי אפשר להציג אותו ברשות הרבים? מהרי"ל כתב כי חסידים ואנשי מעשה אשר מקדם, היו קוצרים ומשמרים משעת קצירה לשם פסח, אבל אין אנו זריזים כ"כ, ונוהגים לשמור לשם מצה משעת טחינה ואילך מנהגי מהרי"ל הל' מצות ככל שהקמח שמור יותר ויש עליו שמירה אנושית יותר, המחיר שלו בהתאם

מצות שמורות

איך אפשר לפסוק כך אם סבורים שאין דין של לכם במצה? הקושיות עליה לשון הגמ' "אי לא דבעי לתיתה, שימור למאי? והובאו הדברים בס' הררי קדם מימרא דלשמה במצה.

7
מצה שמורה עבודת יד
מה המצות האלו לכן: מה ההבדל בין סוגי המצות, ולמה המחירים גבוהים
אשמח לקבל תשובה, תודה רבה וסליחה על ההפרעה, חג כשר ושמח להלן תשובת הרב נחום אליעזר רבינוביץ ראש ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים מח"ס יד פשוטה על הרמבם, שו"ת שיח נחום ועוד
מצה שמורה
לאחר מכן הוא מכריז "מים" או נוקש על חלון חדר המים , והאיש שבחדר המים שופך את המים לתוך הקערה תוך כדי שהוא אומר "לשם מצת מצווה"
במצות עבודת יד, העסק עובד אחרת לגמרי: גם כאן מחיר הקמח הוא פקטור, כאשר קמח שנטחן במכונה הוא זול יותר מקמח שנטחן באופן ידני היום המצות הן בעובי של עשירית טפח ולכן בודאי שלא עליהם דיבר הרמ"א והמשנה ברורה
מאמרו על ירושלים ויושביה יקרים המה מפנינים, לא יסולאו בכתם אופיר בבית רבותינו נשיאינו נזהרו שמצה פשוטה לא תימצא כלל בבית, גם לא עבור המשרתים העובדים בבית

מאפיית מצות

בקיצור — איך שמתקרב פסח אני מקבל מיגרנה.

14
מה המצות האלו לכן: מה ההבדל בין סוגי המצות, ולמה המחירים גבוהים
לכך באו התוס' לומר שהפונקציה המעשית של השימור הוא מניעת חימוץ, ושימור שייך מבחינה זו רק במצבים שיש בהם חשש חימוץ
אנציקלופדיה יהודית דעת
עשיית מצה ע"י מכונה בערך בשנת 1856 המציא אופה באוסטריה מכונה לאפות בה מצות, באופן שהעיסה הייתה נלושה ומתגלגלת דרך שני גלגלים של מתכת ויוצאות משם מצות דקות נחתכות במדה ונופלות על טס של מתכת
מתכון מצות של ארז קומרובסקי
את החוברות הבאות יקבל כב' תמידין כסדרן בעת צאתן לאור