עשרת הרוגי מלכות. אנציקלופדיה יהודית דעת

על פי המדרש, מי שגזר את דינו של רבי עקיבא היה קם חד מינייהו לאסהודי ביה, אתא אליהו אידמי ליה כחד מחשובי דמלכותא, א"ל מדאתרחשי ליה נסיא בכולהו בהא נמי אתרחיש ליה נסיא, וההוא גבר בישותיה הוא דקא אחוי ולא אשגח ביה, קם למימר להו, הוה כתיבא איגרתא דהוה כתיב מחשיבי דמלכות לשדורי לבי קיסר, ושדרוה על ידיה דההוא גברא, אתא אליהו פתקיה ארבע מאה פרסי, אזל ולא אתא
מיד חרה אפו של הקב"ה על סמאל ולא הספיק את דבריו עד שקרא למטטרון הסופר הגדול השר, ואמר לו כתוב וחתום ששה חדשים שלמים נגע צרעת שאת וספחת ובהרת ירקון ושחין רע על אדום הרשעה וגפרית ואש על האדם ועל הבהמה ועל הכסף ועל הזהב ועל כל אשר להם עד שיאמר איש לחברו הא לך רומי וכל אשר בה בפשוט, וחברו משיב אין לי חפץ בהם, כי אין לי הנאה מהם

אנציקלופדיה יהודית דעת

והרי אתם יודעים קצבה, שנקנסה עליכם דין מיתה.

19
עשרת הרוגי מלכות
לכן נגזרה הגזירה על עשרה מחכמי ישראל למוסרם להריגה בידי מלכות הרשעה
עשרה הרוגי מלכות
אם כן, ביקשה הבת, צַווה ויפשיטו פניו כדי להסתכל בו במקום מראה
פיוט אלה אזכרה
הרי השבטים מכרו את יוסף, ולא פרעת עדיין מהם או מזרעם! אם נמצא זכות על עצמנו, מוטב
ועל כן תמצא בפרשה זו י' פעמים "האנשים" לרמוז על עשרה הרוגי מלכות, ואלו הם עשרה הרוגי מלכות, רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי עקיבא בן יוסף, רבי יהודה בן בבא, רבי חנינא בן תרדיון, רבי ישבב הסופר, רבי אליעזר בן דמא, רבי חנינא בן חכינאי, רבי חוצפית המתורגמן, ר"א בן שמוע, עליהם אמר דוד ע"ה תהלים ט' כי דורש דמים אתם זכר לא שכח צעקת ענוים
שכתוב מדוע דף זה דורש שכתוב?? אמר ליה קיסר, זקן בן כמה שנים אתה, אמר ליה היום בן תשעים שנה אנכי, ועד לא יצאתי ממעי אמי היה גזירה מאת הקב"ה למסור אותי ואת חבירי בידך כדי לתבוע דמינו מידך אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה צדיק כזה שהראית לו כל גנזי העולם עליונים ורזי תחתונים יהרג במיתה משונה מזה הרשע, זו תורה וזו שכרה, אמר להם הניחו לו שתעמוד זכותו לדורות שלאחריו

עשרת הרוגי מלכות

הביטוי עצמו מוכר יותר בלא יידוע.

21
שיחה:עשרת הרוגי מלכות
ישנן מחלוקות רבות לגבי אילו חכמים נמצאים ברשימה - 21:11, 10 באוגוסט 2017 IDT ראיתי בעבר רשימה כזו מסודרת בטבלא, מוסף תורני של עיתון המבשר, אם יש לך את אוצר החכמה עיין שם
עשרה הרוגי מלכות
אם הרגו את הכהן הגדול אין מן הנמנע שהרגו גם את השני בחשיבות אחריו את סגן הכהן הגדול , אולם מעולם לא שמעתי או ראיתי מקור לכך
בין המצרים
וכשבאו רשב"ג ורבי ישמעאל גזרו עליהם שיהרגו, והיה רבי ישמעאל בוכה ור"ש אמר אברך בשתי פסיעות אתה נתן בחיקם של צדיקים ואתה בוכה, אמר לו וכי אני בוכה על שאנו נהרגין, אלא על שאנו נהרגים כשופכי דמים וכמחללי שבתות, אמר לו שמא בסעודה היה יושב וישן ובאה אשה לשאול על נדתה על טהרות שלה, ואמר לה השמש ישן הוא, והתורה אמרה אם ענה תענה אותו, ומה כתיב והרגתי אתכם בחרב אמר לו גבריאל: "אם היא גזרה לא חתומה תוכל לבטלה"
אמר לו ר' ישמעאל למה, א"ל על מכירת יוסף לַעֲשָׂרָה הֲרוּגֵי מְלוּכָה: בְּלָמְדוֹ סֵפֶר מִפִּי מְשׁוּלֵי עֲרֵמַת

שיחה:עשרת הרוגי מלכות

אמרו לו: אם אלקיכם מלך גדול הוא בשמים למה אינו מציל אתכם מן המלכות? אולם אז נגזרה גזירה מאת ה' יתברך על עשרה צדיקים קדושי עליון, שייהרגו על ידי המלכות, ובזה הרגישו כולם היטב היטב את צער ומרירות הגלות והחורבן, שעל ידם איבדנו אבדה גדולה ועצומה עד מאוד.

פיוט אלה אזכרה
םנמזב ויחש םימכחה לכ ךותמ םיאמורה ידי לע ורחבנ םאה
פיוט אלה אזכרה
שיחה:עשרת הרוגי מלכות
א"ל ר' יהודה, ר' ראובן אחי, אם גזרת בשר ודם אין אנו יכולין לבטלה, גזרת מלך מלכי המלכים הקב"ה מי יכול לבטלה