דנאל מניה. מניית דנאל

האסיפה תתכנס ביום ד', 11 בנובמבר, 2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב "משרדי החברה" בשנת 2006, לאחר שהחלה לפועל כחברת החזקות, שעיקר פעולתה מתבצע באמצעות חברות בנות, שינתה את שמה ל"קרור אחזקות בע"מ"
במסך זה ניתן להתעדכן באופן שוטף במידע פיננסי על החברה המתקבל מאתר Capital Cube של חברת AnalytixInsight Inc מקס השקעות" ומכרה אותם ברווח ניכר כעבור שנתיים

מניית דנאל

ב שונה שם החברה ל"חברה ישראלית לקרור והספקה בע"מ", כמו כן נסגר ונמכר מבנה החברה בתל אביב ונרכשה השליטה בחברת יפאורה.

קרור אחזקות
האסיפה תתכנס ביום ד', 23 ביוני, 2023, בשעה 16:00, במשרדי החברה שברחוב מיטב 8, תל אביב " משרדי החברה " על סדר יומה של האסיפה מינוייה מחדש של הגב' נגה קנז ברייר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1 ביולי, 2021 ועדכון מדיניות התגמול בהתאם לנוסח מדיניות התגמול בסימון שינויים המצורף כנספח ב' לדוח הזימון
חילן
חיים יפה היה בעל מפעל ב לעיבוד ובתי קרור לאחסונו, בשנת 1924 ביקר לראשונה בארץ-ישראל וגילה שיש צורך במפעל קירור
אתר הבורסה
כמו כן רכשה מניות של באמצעות חברת הבת "י
חברת "יפאורה-תבורי" נוסדה בשנת 1990 בעקבות מיזוג החברות "יפאורה" ו"תבורי" מייסדי החברה היו חיים יפה 1884-1935 , האחים לואיס ופיליפ פוליקנסקי ומקס גורלנד 1872-1940 ילדי שהיגרו בצעירותם לדרום-אפריקה ועשו חיל בעסקיהם
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום ג', 7 באפריל, 2020 "המועד הקובע" לפירוט נוסף ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 4 באוקטובר, 2020 מס' אסמכתא:2020-01-107907 "דוח זימון האסיפה" , הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

אתר הבורסה

לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בספטמבר, 2019 מס' אסמכתא: 2019-01-097492 "דוח זימון האסיפה" , הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

24
אתר הבורסה
כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות
מניית דנאל
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו יום א', 11 באוקטובר, 2020 "המועד הקובע"
חילן
הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף
על סדר יומה של האסיפה הצגת הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום ה-31 בדצמבר, 2019 וכן תעמודנה הצעות החלטה שתמציתן כדלהלן: א אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים - ה"ה אבי באום, רמי אנטין ומירון אורן עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי; ב לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי וקבלת דיווח בדבר שכרו; ג תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, למעט סעיפי הפטור השיפוי והביטוח ו- ד תיקון סעיפי הפטור, השיפוי והביטוח בתקנון החברה ההצעה של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א ו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, על-פי דו"חות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת
אסיפה נדחית ככל שתידרש תתקיים במשרדי החברה ביום א', 17 במאי, 2020 באותה שעה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; את האישור בדבר בעלות במניה בחברה, בהתאם לתקנות החברות הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית , תש"ס-2000, יש למסור במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות טרם מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד 4 שעות טרם מועד כינוס האסיפה החברה עסקה באחסון קירור וסחר במוצרי מזון, בין השאר שיווקה חמאה שייבא מאוסטרליה

מניית דנאל

בשנת 1980 רכש איש העסקים את החברה לספנות והספקה בעלת השליטה בחברה.

חילן
קרור אחזקות בע"מ בית הקירור של החברה הארץ-ישראלית לקרור והספקה בשנות ה-30 נתונים כלליים סוג תאריך הקמה שליטה בחברה שלמה רודב ורוני גת 1
דנאל apps.investigativenewsnetwork.org
כמו כן הקימה מחסני קירור גם בחיפה וב-1951 גם בחולון
דנאל apps.investigativenewsnetwork.org
על סדר יומה של האסיפה מינוי הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה