משתלת הכפר הירוק. משתלה בכפר

שנית, ביחס לשווי המשאבים המועברים: בהקשר החוזי אמנם בוחן בית המשפט את טיבם וסוגם של המשאבים המועברים, אך לא את שוויים; שווי התמורה החוזית איננו רלוואנטי
בהקשר זה אציין כי גם אי זימונו לעדות של סרסור, שנכח בעת חתימת הסכם רכישת השיק ומסירת השיק, עומד לרועץ לתובע במסגרת דרישת ה'ערך', לעומת זאת, נבחן שווי המשאבים המועבר לעומת שווי המשאבים שהעביר הצד השני, ונדרש 'ערך ממשי', להבדיל מ'תמורה סמלית' "

משתלה בכפר

יש להביא בחשבון גם כי היה נסער עקב איומים שהוטחו בו לטענתו בהפסקה על ידי ג'לאל עמ' 35, עמ' 38 ש' 22-24, עמ' 40 ש' 3-6.

13
תא (מרכז) 53873
מדובר בתשלום תמורה סמלית ביחס לסכום השיק, ולא בערך הנדרש לצורך הקמת אחיזה כשורה, ולכן גם מטעם זה, אין רפי אוחז כשורה
תא (מרכז) 53873
תא (מרכז) 53873
לאחר שבחנתי את הראיות שהיו לפני בית המשפט ואת טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי הנתבעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח את טענותיהם דלעיל
האם בכך נסתם הגולל על זכויותיו של רפי על פי השיק? קודם שנגיע לעסקת היסוד, נסיר מעל הדרך את שאלת התמורה בנוסף לאמור לעיל, יש לזכור כי סעיף 26 ב לפקודה קובע כי "משניתן בזמן מן הזמנים ערך בעד שטר, רואים את האוחז כאוחז בעד ערך כלפי הקבל וכלפי כל מי שנעשה צד לשטר לפני אותו זמן"
בהתאם לכך, ככל שייקבע כי ג'לאל נתן תמורה עבור השטר, די בכך על מנת לקבוע כי רפי הוא אוחז בעד ערך

משתלה בכפר

לפי זה, דינו של נסב צריך להיות כדין נמחה רגיל, למעט לעניין טענות הגנה הנוגדות את רעיון העבירות השטרית" ובהמשך: ".

10
תא (מרכז) 53873
לרנר משווה את מעמדו של נסב שאינו אוחז כשורה למעמדו של נמחה של זכות חוזית רגילה: "נסב שאינו אוחז כשורה אינו נהנה מתכונת הטהירות ואינו מקבל את השטר כשהוא נקי מפגמים שדבקו בו בחוליות קודמות
תא (מרכז) 53873
נותר, אפוא, לבחון עוד את טענות ההגנה של הנתבעים המתייחסות בעיקרן לעסקת היסוד, ולהשלמת הפרטים על ידי רפי
תא (מרכז) 53873
הגרסה האחרת, גרסת הנתבעים הייתה כי השיק נגנב ואין כל עסקת יסוד, אלא שמעת שנדחתה טענת הנתבעים דלעיל בדבר גניבת השיק, ונקבע כי השיק נמסר על ידי ג'לאל לעאדל, ברי כי מסירה זו לא הייתה מסירה סתמית, אלא נעשתה לפי הסכם או הסכמות בין הצדדים