סעודה מפסקת תשעה באב רעיונות. סעודה מפסקת לתשעה

על כן, לא יאכל ביצה קשה וביצה רכה, וכן לא יאכל ביצה מבושלת וביצה מטוגנת, אפילו ששניהם מין אחד, שהרי הם נחשבים שני תבשילים הראב"ד קינוח סעודה - גם תבשיל הנאכל בסוף הסעודה לקינוח נחשב תבשיל, ואסור לאוכלו בסעודה המפסקת אם אכל בה קודם לכן תבשיל אחר כביצה וכיוצא
עדשים או ביצים - יש נוהגים לאכול תבשיל של עדשים או ביצה מבושלת בסעודה המפסקת, מפני שהם מאכל אבלים ורק ישימו לב לסיים את הסעודה כמה דקות קודם שקיעת החמה

סעודה מפסקת לתשעה

מיני מאפה לא אסרו אלא שני מיני תבשיל אבל שני מיני מאפה מותר.

30
סעודה מפסקת לתשעה
מותר לשתות בסעודה המפסקת תה או קפה או חלב חם
סעודה מפסקת לתשעה
אולם אם קיבל את השבת בציבור, דהיינו שענה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", אינו יכול לעשות התרה
סעודה מפסקת לתשעה
וכן מותר לאכול עוגה בשביל לשבוע יותר, אך לא לשם תענוג
כבושים מלפפון, צנון או זיתים כבושים וכיוצא, אינם נחשבים כתבשיל אכילה אחר סעודה המפסקת אחר שברך ברכת המזון בסיום הסעודה המפסקת, רשאי להמשיך לאכול ולשתות, ואפילו אם חשב בלבו שלא לאכול ולשתות עוד, רשאי לאכול ולשתות לפני השקיעה, כל שלא אמר בפיו שמקבל על עצמו להתענות
וכן לא יאכלו עוף כלל לכן מותר לכתחילה לאכול תבשיל אחד עם לחם או עם כמה סוגי לחמים

סעודה מפסקת לתשעה

.

1
סעודה מפסקת לתשעה
שאין זה נחשב כשני תבשילים
סעודה מפסקת לתשעה
אולם, ברור הדבר שאסור לאכול גם תבשיל של עדשים וגם ביצה מבושלת, שהרי אסור לאכול שני תבשילים
סעודה מפסקת לתשעה
מותר לאכול דג מלוח בסעודה המפסקת, ואינו נחשב כתבשיל
וגם כאן, שקיבל על עצמו להתחיל את התענית, אין קבלתו חמורה יותר מנדר שמועילה לו התרה אך אין הטעם משום אבלות, שהרי עדיין לא נכנס תשעה באב
רעג נשים גם הנשים שייכות בכל פרטי הדינים שבסעודה המפסקת

סעודה מפסקת לתשעה

ומימינו לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת".

3
סעודה מפסקת לתשעה
פירות חיים מותר לאכול פירות חיים אפילו כמה מינים בסעודה המפסקת
סעודה מפסקת לתשעה
ומכל מקום אם צלה אותו, הרי הוא נחשב תבשיל אחד, ואסור לאכול עוד תבשיל בסעודה זו
סעודה מפסקת לתשעה
ולכן גם אין צריך לחלוץ את נעלי העור בסעודה זו