תקנות חובת המכרזים. חוק חובת המכרזים,

ג פרסם ראש העיריה הודעה על מכרז פומבי, רשאי הוא גם לפרסמה ברבים בחוץ לארץ, או לשלוח את ההודעה לספקים או לקבלנים שמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ובלבד שישלח את ההודעה לפחות לשני ספקים או קבלנים כאמור ביזור הסמכות לאשר התקשרות בפטור ממכרז, בין השאר על ידי יצירת ועדת הפטור המשרדית והפקדת התקשרויות בסמכותה, תחת העברתן לטיפול ועדת הפטור ביחידה
מידת התערבות ביהמ"ש בשיקול ועדת המכרזים באם לקבל הצעה — ואם לאו שיקול הדעת הנרחב שניתן לוועדת המכרזים בתקנות, באם לקבל הצעה אם לאו, הוא רחב ועצמאי, ובית המשפט לא יתערב בו ובקביעות ועדת המכרזים, אלא במקרים חריגים ץ 4 660 1984 דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות 21

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)

בהתאם, נקבע מדרג התקשרויות בתקנה 1ב.

22
חוק חובת המכרזים,
הרפורמה נדרשה כפועל יוצא של מסקנות ועדות וצוותי עבודה שונים וכן החלטות ממשלה שהתקבלו בעניין ייעול הליך הרכש הממשלתי: החל מהחלטת הממשלה מס' 2045 מיום 13
חוק חובת המכרזים,
ב החל בג"ץ לחוש כי דיני המכרזים הגיעו לכלל מיצוי וגיבוש
תקנות העיריות (מכרזים),
ה כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי המכרזים בפרוטוקול
א תקנות לפי חוק זה ניתן לקבוע דרך כלל, לסוגי עיסקאות, או לסוגי הגופים המתקשרים למעט עצם החובה לערוך מכרז, כמעט כל ההסדרים המהותיים מפורטים ב
ב עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א א פסקאות 1 או 2 או עד יום כ"ח בטבת תשנ"ה 31 בדצמבר 1994 לפי המוקדם, ולענין תקנות לפי סעיף 3א א 3 — עד כניסתן לתוקף או עד ליום ט"ו באייר תשנ"ה 15 במאי 1995 לפי המוקדם, ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור, לפי הענין, לפי הכללים והנהלים שהיו נהוגים לפני תחילתו של חוק זה הדבר נובע מהסממנים האזרחיים המתלווים לסכסוך המכרזי, להבדיל מיתר העניינים שבהם דן בדרך כלל בג"ץ

הכריע: תאגידים של רשויות מקומיות יפעלו על פי חוק חובת המכרזים

תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

27
חוק חובת המכרזים,
ראתה ועדת הבקרה כי נפל פגם בהתנהלות ועדת הפטור המשרדית, היא רשאית להגביל את סכומי ההתקשרות שוועדת הפטור המשרדית רשאית לאשר, והתקשרות של אותו משרד מעל סכומים אלה תאושר בידי ועדת הפטור או בידי החשב הכללי, לפי העניין; ראתה ועדת הבקרה כי נפל פגם בהתנהלות ועדת הפטור המשרדית המצדיק את ביטול סמכויותיה, היא רשאית לבטל את סמכויותיה, והתקשרות של אותו משרד תאושר בידי ועדת הפטור או החשב הכללי, לפי העניין
תקנות חובת המכרזים
עיקרי הרפורמה בתקנות חובת המכרזים מטרת הרפורמה הייתה יצירת מודל מאוזן שיאפשר את הגברת היעילות והיכולת של המשרדים לבצע את תפקידם באמצעות המשאבים העומדים לרשותם, תוך שמירה על עקרונות דיני המכרזים ומטרותיו, ובכלל אלה — שקיפות וטוהר המידות בתהליך קבלת החלטות, שוויון, יעילות, חסכון ותחרות
חוק חובת המכרזים ותקנותיו
אילו היו דיני המכרזים מתפתחים בבית המשפט האזרחי, ייתכן שהיו מתפתחים באופן שמדגיש יותר את עקרונות המשפט הפרטי