חוק החוזים חלק כללי. הצעה וקיבול

אולם, שלא כמו לגבי חזקת קיבול והצעה מזכה, ההנאה והזיכוי של המוטב או של מקבל המתנה יכולים להיות מלווים בחיוב תחולה א הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון
ב חזקה על הנושים שהם שותפים בחיוב בחלקים שווים; קויים החיוב כלפי אחד מהם, רשאי השני לדרוש ממנו את חלקו לא למותר לציין כי מצב שבו הניצע מודיע למציע כי הוא מקבל את הצעתו, אולם מוסיף תנאים ותוספות להצעה המקורית, הוא מצב שאינו משקף קיבול על פי חוק, אלא מדובר למעשה בהצעה חדשה שמוצעת הפעם על ידי הניצע

חוק החוזים (חלק כללי)

תחליף קיום נעשה קיומו של חיוב בלתי אפשרי, ויש בשל כך לחייב זכות לפיצוי או לשיפוי כלפי אדם שלישי, על החייב להעביר לנושה את הזכות, או מה שקיבל על פיה, כדי שוויו של החיוב.

9
חוק החוזים (חלק כללי),
ב בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם — על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה — רשאי הנושה, בהודעה לחייב או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר, אף אחרי שנודע למוטב על זכותו
חוק החוזים (חלק כללי),
ג בביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים
חוק החוזים (חלק כללי)
שנית, על מנת שהצעת פלוני תעמוד בתנאי הסף להשתכללותו של הסכם מחייב, עליה להיות מסוימת, כלומר צריכה להכיל את הפרטים העיקריים הרלוונטיים להתקשרות העתידית שבין הצדדים, באופן שבו די יהיה בהסכמת אלמוני להצעה על מנת ליצור התחייבות ברורה בין הצדדים
ג הפטיר הנושה אחד החייבים מן החיוב, כולו או מקצתו — בוויתור, במחילה, בפשרה או בדרך אחרת — הופטר גם השני באותה מידה, זולת אם משתמעת מן ההפטר כוונה אחרת נוסף על הרכיבים הללו החוק מתייחס גם לזמן בו יכול להתבצע הקיבול
קיבול לאחר פקיעה קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה כן מקים החוק בית דין לחוזים אחידים

חוק החוזים (חלק כללי),

רק במידה והמבטחת תסכים לתנאי האמור ותודיע על כך למבוטח, הרי שהצעת הביטוח תשתכלל לכדי פוליסת ביטוח מחייבת.

14
דיני חוזים
ב חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה
המסגרת ×”× ×•×¨×ž×˜×™×‘×™×ª להסכמי מכר
קיום בסכום ראוי חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה
חוק החוזים (חלק כללי),
טעות סופר נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים ואין הטעות עילה לביטול החוזה