התפלגות אסימטרית חיובית. משפטי מפתח בסטטיסטיקה

מדדי פיזור: טווח, תחום בין רבעוני, שונות, סטיית תקן מדדי הפיזור הם תמיד ערכים חיוביים רגרסיה: - קו הרגרסיה מאפשר לנבא ציוני Y לפי הנתונים ב- X
טרנספורמציות במדדים: כאשר מוסיפים קבוע ציוני התקן לא משתנים הכפלה בקבוע חיובי לא משנה את ציוני התקן

מיקום ממוצע חציון שכיח בהתפלגויות השונות

בתהליך הבדיקה נשאף ש-F יהיה גדול ככל האפשר.

26
מיקום ממוצע חציון שכיח בהתפלגויות השונות
מבחן Scheffe: - כאשר קיימת תוצאה מובהקת ב- ANOVA רוצים לדעת מי מהקבוצות גרמה לתוצאה זאת ובודקים את זה באמצעות מבחן Scheffe
משפטי מפתח בסטטיסטיקה
לכן גם יש שלושה H0
משפטי מפתח בסטטיסטיקה
זיהוי לפי גרפים: - כאשר הקווים מקבילים לגמרי, אין אינטראקציה
בדרך כלל לא מושפע מערכים קיצוניים, אלא אם הערך הקיצוני הופך לשכיח ממוצע תמיד קרוב לערכים הקיצוניים יותר
הנחות: - דגימה מקרית של הנבדקים הסקה סטטיסטית — התפלגות דגימה - טעות דגימה נובעת משונות מקרית באוכלוסיה, והיא הפער שבין ממוצע האוכלוסיה לממוצע המדגם השייך לאוכלוסיה

משפטי מפתח בסטטיסטיקה

שונויות: - MSR — שונות של שורה.

23
מיקום ממוצע חציון שכיח בהתפלגויות השונות
לוח Z מצמיד ציון תקן מסוים לכל אחוזון אפשרי
משפטי מפתח בסטטיסטיקה
שינוי ב-X גורר שינוי גדול יותר ב-Y
משפטי מפתח בסטטיסטיקה
מאפייני התפלגות הדגימה: - זו התפלגות תיאורטית אשר תשתנה בהתאם לגודל המדגם
חציון — סולם סדר ומעלה מתחשבים בכל ערכי ההתפלגות, ולכן רגישים לערכים קיצוניים
אמצע הטווח — מתאים רק למשתנים כמותיים, סולם רווח ומעלה אפקטים: - אפקט — הבדל בין ממוצעים

מיקום ממוצע חציון שכיח בהתפלגויות השונות

כאשר קו אחד גבוה מקו שני בשתי הנקודות — יש אפקט עיקרי.

משפטי מפתח בסטטיסטיקה
ציוני תקן Z — מבטאים את מיקומו של כל ערך במשתנה כמרחקו מממוצע הכפולות של סטיות תקן
מיקום ממוצע חציון שכיח בהתפלגויות השונות
ערכים קיצוניים משפיעים עליו במידה רבה
משפטי מפתח בסטטיסטיקה
בכל מצב בו יש שיפוע — יש אינטראקציה